Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Училищни нормативи:

Можете да изтеглите Правилника за дейността на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов": Правилник за дейността

Можете да изтеглите Правила на пропускателния режим в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

Можете да изтеглите Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд: Правилник безопасни условия

Можете да изтеглите Правилника за вътрешния трудов ред: Правилник за вътрешния трудов ред

Можете да изтеглите Етичния кодекс на служителите в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов": Етичен кодекс

Можете да изтеглите Механизъм за противодействие на тормоза в 31 СУЧЕМ и Алгоритъм за реакция при тормоз в 31 СУЧЕМ, както и да се запознаете с Разяснение за тормоза и неговите проявления (можете да подадете сигнал за тормоз или насилие ТУК)

Можете да изтеглите Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в 31 СУЧЕМ

Можете да изтеглите Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки

Стратегия за развитие на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" за периода 2016-2020.

Годишен план на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" за учебната 2018-2019 година

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Вътрешни правила за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

Наука

Спорт, изкуство