Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Медицинско обслужване

ScreenHunter 374 Apr. 23 11.27


 

ScreenHunter 213 Oct. 03 11.56


 ScreenHunter 213 Oct. 03 11.57

doktor

 

Медицински кабинет 31-во СУЧЕМ

                 Дейностите в медицинския кабинет се осъществяват от доктор Диана Петкова – педиатър на училището и медицинските специалисти: мед.сестра - Грета Станчева и мед.сестра - Екатерина Алексиева, които са общински служители към СО Дирекция”Здравеопазване”

                           Работно време 7.30 – 19.15 часа
телефон за връзка с доктор Петкова - 0886 264 518

     1 .Оказване на лекарска и долекарска помощ, при спешни и неотложни състояния на учениците.

     2 .Профилактични мерки, свързани с възникване на извънредни обстоятелства.

     3. Профилактични и противоепидемични мерки при възникване на инфекциозни заболявания.

     4. Контрол на паразитни заболявания - ежемесечен и по сигнал.

     5. Медицински контрол на часовете по физическо възпитание и освобождаване от физкултура на учениците с хронични заболявания. Лекарски предсъстезателни прегледи и лекарско осигуряване на спортни дейности.

     6. Участие в здравното образование на ученици и учители.

     7. Участие в съставянето на седмичното меню за хранене. Контрол на вида и срока на годност на предлаганите храни.

     8. Контрол на текущото хигиенно състояние на училището.

     9. Лекарска подготовка на ученици за оказване на първа помощ.

   10. Контрол на имунизационния статус на учениците.

   11. Събиране на ЛЗПК ; аналис на здравословното състояние на учениците ; изготвяне на здавни досиета; диспансерно наблюдение; водене на учетни и отчетни форми по изискване на МО.

   12. Контрол на медицински бележки за отсъствие от училище.

   13. Зареждане на медицинския шкаф с медикаменти и консумативи.

 

  

 

ОТЧЕТ

За работата на медицинските специалисти

в 31 СУЧЕМ ,,Иван Вазов”

за учебната 2016/2017г.

Общ брой ученици 1587 от I до XII клас.

1.Оказана медицинска помощ на 4295 ученици.

2.Осъществени профилактично-епидемични мерки при извънредни обстоятелства, свързани с бедствия и критични ситуации:

-проверка за налични схеми за аварийно напускане-на всеки етаж в двата края на коридора до противопожарен кран – налични.;

-проверка за поставени знаци, оказващи пътя за евакуация на всеки етаж – налични.;

-проверка за аварийно осветление – налично и изправно.

3.Събрани 1346 ЛЗПК от учениците.

4.Изготвени здравни досиета на учениците, като същите са предадени на завършилите 7 и 12 клас.

5.Съвместно с преподавателя по Физкултура и спорт бе определена физическата дееспособност на учениците.

6. През учебната 2016/2017г. не бе сформирана група по ЛФК.

7.Въз основа на събраните ЛЗПК бе извършен анализ на здравословното състояние на учениците и предаден в отдел ,,Профилактика на здравето” в РЗИ-София в срок до 30 март.

8.Въз основа на данните от личен лекар е регистриран имунизационния статус на учениците в имунизационен журнал.

9.Предаден отчет за ивършените от ОПЛ имунизации в РЗИ в срок до 30 юни.

10.Извършен периодичен контрол на физичните параметри на учебната среда – температура, осветеност, запрашеност.

11.Осъществен периодичен медицински контрол в часовете по физическо възпитание и спорт.

12.Участие в съставянето на седмичното меню в ученическия стол.

13.Осъществен текущ контрол на вида и срока на годност на храните в бюфета.

14.Нередности по т.13.не са установени.

15.Проведени часове по здравно възпитание по предварително изготвена програма от РЗИ-София - беседи.

16.Изготвени здравни табла по тематични дни, дискусии, идивидуални консултации, конкурси-рисунка по тема.

17.Ежеседмично съгласуване на обедното меню с цел оптимизиране на храненето на учениците.Контрол на продаваните в бюфета храни и напитки.

18. По тематичени дни - материал от РЗИ, здравно табло, изнесени беседи, проведени консултации.

19.Раздадени здравно образователни материали предоставени от РЗИ и съобразени с възрастта на учениците.

20.Зареден лекарствен шкаф с медикаменти и консуматив- 04.04.2017

21.Осъществен постоянен контрол върху срока на годност на медикаментите и съответно отстраняване на тези с изтекъл срок.

22.Представен отчет за изразходваните медикаменти и консумативи в дирекция ,,Здравеопазване”- в края на учебната учебната год.

23.Обзаведен и оборудван здравен кабинет по изисквания според Наредба 3.

24.Проведени профилактични и потивоепидемични дейности за предотвратяване възникването и разпространението на заразни заболявания – следене хигиената в училище, контрол върху редовното снабдяване с препарати и правилното им използване, т.хартия и сапун, лична хигиена и активно издирване на инфекциозно болни.

25.Регистрирани в журнал за регистриране на заразно болни - 15 инфекциозни заболявания в това число 3 ученици със Скарлатина, 10 ученици с Варицела и 2 ученици с Хепатит А.

26.Извършено е наблюдение на контактните на регистрираните заразно болни и е отразено в съответния журнал.

27.Организира се извършването на засилена дезинфекция при регистрирането на заразно болните – увеличена бе концентрацията на дезинфекциозните препарати, засилен хигиенен контрол – лична и обществена хигиена.

28.Проведен ежедневен контрол на хигиенното състояние на училището.Нарушения не баха установени.

29.Проведен текущ контрол за спазване на правилата за дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Без нарушения.

-на 10.09.2016г.; 18.11.2016г.; 06.02.2017г. ;07.04.2017г. ;03.06.2017г. -дезинсекция /хлебарки/, дератизация /гризачи/ на училището;. ДДД-обработка извършена от фирма „Инсекта”ООД

30.При контрола върху изпълнението на т.28 и т.29 – не бяха констатирани нарушения.

31.Проведен бе инструктаж на хигиенистите в 7 дневен срок от началото на учебната година. Използва се препарат Санифорт – гранулат за обща дезинфекция.

32.Проведен инструктаж на учителите – писмено в учителската стая, в 7 дневен срок от началото на учебната година.

33.Проведен бе инструктаж на работещите в столовата и бюфета – първия за тях работен ден.

34.Извършена проверка за паразити след ваканциите и ежемесечно- открити и обезпаразитени 109 случая.

35.Заведен журнал за диспансерно наблюдение на учениците по данни от ОПЛ – за учебната 2016/2017 са регистрирани 120 ученика /подробно описани в отчет и предадени – в СРЗИ и СО.

36.Заведена папка с алергични ученици по данни от ОПЛ, родители и лично от ученика, като за учебната год.са регистрирани съответно 49 ученици с алергия към медикаменти, 62 с алергия към антибиотици и 7 с алергия към ужилване от пчели и оси и хранителна – 19.

37.Заведена папка с освободените от Физкултура и спорт с медицински протокол – 34 ученици.

38.Ежедневно водене на тетрадка за обедното меню и закуската с отразяване на вкусови качества и оставяне на проби – нарушения не са установени.

39.Заведена тетрадка с отразените беседи, конкурси, здравни табла и индивидуални консултации – описани в т.15 и т.16

40.Изготвени и предадени отчети пред дирекция ,,Здравеопазване”

- Изготвен и предаден отчет за здравословното състояние на учениците въз основа на ЛЗПК– в срок.

- Изготвен и предаден отчет за извършените имунизации от ОПЛ – в срок.

- Изготвен и предаден отчет за изразходваните лекарства и консумативи за учебната година – в срок.

- Изготвен отчет за регистрирани диспансерни ученици по нозологии, ученици, подлежащи на ЛФК, освободени от физическо възпитание и спорт с протокол, регистрирани инфекциозни заболявания за периода, дейности по промоция на здравето –в срок .

41.Изготвени и предадени отчети пред РЗИ – София

- Изготвен и предаден анализ за здравословното състояние на учениците – в срок до 31 март.

- Изготвен и предаден отчет за извършените от ОПЛ имунизации - в срок до 30 юни.

- Изготвен и предаден отчет за дейността по Промоция на здравето – в срок до 30 юни.

-Копие от всички отчети за РЗИ – предоставени в СО дирекция „Здравеопазване”.

Наука

Спорт, изкуство