Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Обществен съвет

   На 10.02.2017г. се проведе заседание на обществения съвет към 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”.

Присъстваха следните членове на Обществения съвет :

1.Стефка Никифорова Любомирова- в качеството на представител на община Слатина

2.Галя Младенова Атанасова – в качеството на член за начален курс

3.Нели Миланова Пехливанова – в качеството на член за среден курс

4. Светла Петкова Семерджиева- в качеството на член за среден курс

5. Полина Георгиева Иванова – Николова- в качеството на член за горен курс

На заседанието присъства и ЗДАСД – Йордан Левордашки в качеството му на координатор.

Темата на съвещанието беше Етичния кодекс на училищната общност в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, който е предоставен на всички членове на съвета на 23.12.2016 г. по електронна поща един път в първоначален вариант и втори път в редактиран вариант, съобразен с направените от тях предложения..

Поради отсъствието на председателя г-жа Николова, съвещанието се води от г-жа Надежда Николчева – директор на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”. Тя запозна членовете на съвета с новите раздели/ Въведение,Работещи в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”,Ученици, Родителска общност, Комисия по етика, Други разпоредби/ и обсъждането продължи по сътоветните текстове.    

По първа точка   г-жа Нели Пехливанова предложи към целта за по–добро образование да се добави и възпитанието на учениците. Всички го приеха единодушно Нейно бе и предложението да се въведе като ценност – сигурността на учениците Това предложение не бе прието от другите.

   По отношение на принципите, всички се обединиха около мнението, че те трябва да се отнасят за всички.

     По раздел „Работещи в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”в чл.2 , ал.3 бе прието да се премахне „елиминиране на произвола „ и да остане само „укрепване на доверието в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”.Разгледани и обсъдени бяха също чл.2,т.6, чл.19,чл.36. Предложено и бе прието чл.60 и чл.64 да отпаднат, тъй като се разглеждат в други нормативни документи.

     В раздел „Ученици“ , г-жа Николчева, специално акцентира , че учениците не трябва да допускат отсъствия. Отсъствията на учениците по уважителни и неуважителни причини да бъдат съобразени с графика на учебния процес.Членовете на обществения съвет се съгласиха.

     Останалите раздели бяха разгледани детайлно и обсъдени от членовете на обществения съвет по електронна поща и се гласува единодушно приемането на Етичния кодекс във вариант изпратен като прикачен файл по електронна поща на всички членове на Обществения съвет от 14.02.2017г.

 

Председател на обществения съвет:……............

                                    /Елена Николова /

СТАНОВИЩЕ

На Обществения съвет на 31 СУЧЕМ „И.Вазов”

Относно чл.269, ал.1, т.10 на ЗПУО

Общественият съвет на 31 СУЧЕМ „И.Вазов” приема мотивите и предложения план-прием за учебната 2017/18 г. :
1. Училищен план-прием за 1 клас
- 4 паралелки за 1 клас
- 3 групи за целодневна организация за 1. клас, 2 групи за целодневна организация във 2. клас, 2 групи за целодневна организация за 3. клас, 1 група за целодневна организация за 4. клас

2. Училищен план-прием за 5 клас
- 3 паралелки с разширено изучаване на математика – в избираемите учебни часове от учебния план /2 часа седмично/ се определят за математика
- 2 паралелки с изучаване на втори чужд език - в избираемите учебни часове от учебния план /2 часа седмично/ се определят за втори чужд език немски, руски или испански

3. Държавен план-прием за 8. клас
- 4 паралелки с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език
- 2 паралелки с профил „Математически“ с интензивно изучаване на чужд език

Председател: Елена Николова

ПОКАНА

Уважаеми номинирани представители на родителите, каним ви да присъствате на събранието за избор на обществен съвет на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, което ще се проведе на 22.11.2016 г, от 18,00 – 19,30 ч. във фоайето на първия етаж на училището, при следния дневен ред:

1. Представяне на същността и работа на обществения съвет

2. Процедура по избор на членовете на обществения съвет

3. Избор на членовете на обществения съвет

4. Разни

Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на училището.

На 22.11.2016 г. се състоя общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача избор на обществен съвет в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“
Резултатите са следните:

Начален курс:

1. Галя Младенова Атанасова – 11 гласа – основен член

2. Елена Силвестърова Николова – 10 гласа – основен член

3. Валентина Цанкова Ангелова – 9 гласа – резервен член

4. Константин Веселинов Цветанов – 7 гласа – резервен член

Среден курс:

1. Светла Петкова Семерджиева – 14 гласа – основен член

2. Нели Миланова Пехливанова – 11 гласа – основен член

3. Йоана Боянова Стоянова – 9 гласа – резервен член

4. Сърнела Карамфилова Воденичарова – 6 гласа – резервен член

Горен курс:

1. Мирослава Великова Димова – Савова – 10 гласа – основен член

2. Полина Георгиева Иванова – Николова – 9 гласа – основен член

3. Мирослава Вахрам – 8 гласа – резервен член

4. Десислава Велинова Димова, Радка Ликова Сетрак и Станимир Николов Костов – 4 гласа – резервни членове

На своето първо заседание, основните членове избраха за председател на обществения съвет в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, г-жа Елена Силвестърова Николова.

Пожелаваме ползотворна работа на обществения съвет и благодарим на номинираните и избраните за желанието им да вложат време, сили и умения в полза на нашето училище!

 

Контакт с Обществения съвет - [email protected]

ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ
Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
Чл. 266. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция. В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите.
(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.
(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.
(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.
Чл. 267. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и детските градини участва и представител на настоятелството.
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл. 268. (1) Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.
Чл. 269. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните комплекти;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.
(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(3) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.
Чл. 270. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

Наука

Спорт, изкуство