Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства приема документи на учениците

от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – София-град, гр. София, ул. „Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, 


Подробности - ТУК


 

Изх. № РУО1-11751/25.04.2019 г.

ДО Родителите

на учениците със СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, които завършват VII клас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

      Напомням, че във връзка с работата на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства и в  изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност ( ученически бележник за учебната 2018/2019

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Наука

Спорт, изкуство