Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

 

31 СУЧЕМ "Иван Вазов" ще приеме в първи клас 4 паралелки с по 24 ученика.

Извадка от СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

КАНДИДАТСТВАНЕ

Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават заявления /по образец/ в срок, съгласно графика на дейностите.

Заявленията могат да се подават чрез този електронен формуляр  или в канцеларията на училището от 15.04. до 15.05.2019 г. включително,  от 8 до  18 ч.

Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

Училищната комисия има право да изисква копия на документи по кандидадстването.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите и прилежащия район на училището.

Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по съответните групи

Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.

След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището ще се предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС - вх. №, група и брой точки.

Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии.

ЗАПИСВАНЕ

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

КРИТЕРИИ

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - за първа, втора, трета и четвърта групи

8.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на
детето, издадено от съответната районна администрация
/приложение № 16 към чл. 24, ал. 1  от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
Копие на удостоверение за раждане
на детето.
Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.2.

Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

8.3.

Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

8.4.

Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с един или двама починали родители - 6 т.

Копия от Акт за смърт на родителите.

8.7.

Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището - 4 т.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.

Удостоверява се от училището.

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

Копие от удостоверение за раждане на детето.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето

8.11.

Деца-близнаци - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата.

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 


За всякаква допълнителна информация или въпроси се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148.

Наука

Спорт, изкуство