Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Какво представлява тестът за начална училищна готовност?

    Тестът за  училищна готовност се провежда след като се утвърдят списъците на приетите за първи клас ученици, т.е. той по никакъв начин не влияе върху приема. Провежда се с цел равномерното разпределение на ученици с различна подготовка в паралелките, както и за запознаване на учителите с децата. Тази предварителна, индивидуална среща с бъдещите първокласници дава възможност те по-лесно да се адаптират към училищната среда, както и при необходимост да се предложи подходяща допълнителна работа или насочване към консултации със специалисти за някои от тях.

Къде учат първокласниците? 

    На отделен етаж, където достъпът на външни лица и ученици от горните класове е строго контролиран. За спокойната атмосфера и безопасността на децата се грижат двама дежурни учители, ресорен заместник-директор и видеонаблюдението, а за адаптацията им към новите задължения и среда - психолог.

Каква е продължителността на учебните часове?  

    Един учебен час в първи клас продължава 35 минути. Между часовете има малки междучасия, а между втория и третия час има 20 минутно голямо междучасие.

Как се хранят първокласниците? 

    В училищния стол се осъществява сутрешна закуска и по желание на семейтвото – обедно хранене. Контролът върху качеството на храната се осъществява ежедневно от медицинските специалисти в училището за съответствие с рецептурниците на МЗ за детско и ученическо хранене. Ако детето Ви има здравословен проблем е разрешено Вие да му осигурявате пакет с храна. Ежеседмичното меню се обявява на сайта на училището, а закупуването на купони за обяд става на място или по електронен път.

Каква е организацията на учебния процес? 

Учебните часове започват в 8.20 ч., което означава първокласникът да бъде в училище в 8.10 ч., за да има време да се подготви и настрои емоционално към задачите за учебния ден. В дневното разписание часовете са разпределени на принципа два учебни предмета с висока трудност и два с разтоварваща функция, като в повечето дни учебните занятие приключват в 12.30 ч. Учениците от I и IV клас учат през цялата година първа смяна, а учениците във II и III клас учат целогодшно втора смяна.

Взимането от училище се осъществява лично от родителите или от друго лице с изрично пълномощно, представено на класния ръководител.

Групите за целодневна организация поемат учениците от 12.30 ч. до 18.00 ч. и занииманията включват дейности по самоподготовка, занимания по интереси, отдих и спортни дейности.

Какви езици се изучават ?  

    За ранното чуждоезиково обучение училището предлага английски език, немски език, испански език и руски език. Формирането на групи се осъществява в зависимост от броя на пожелалите съответния език – когато по-малко от 12 ученици са пожелали даден език, група не се формира.

Какво е медицинското обслужване в училището? 

    В училището има медицински специалист от 7.30 ч. до 19.15 ч., като в интервала от 8.00 ч. до 16.00 ч. освен медицинска сестра работи и лекар – педиатър.

Провеждат ли се профилактични прегледи? 

Профилактичните прегледи се провеждат от личния лекар на детето, а на училищния лекар се предоставя профилактичната карта в началото на всяка учебна година.

Има ли в училището психолог, логопед и педагогически съветник?

    Да, доказани професионалисти помагат за преодоляване на проблеми в развитието на децата. Към тях можете да се обръщате за консултация по различни проблеми във връзка с Вашето детето.

Има ли Обществен съвет? 

    Да, създаден е на основание чл. 265, ал.1 и ал.2 от ЗПУО с цел създаване на условия за активно и демократично функциониращи общности и подпомагане на развитието на училището. Контакт

 


За всякаква допълнителна информация или въпроси се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148.

Наука

Спорт, изкуство