Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Процедури

ScreenHunter 46 Aug. 05 14.13

Обявление за процедура набиране на предложения за доставка на продукти по схума "Училищен плод" и "Училищно мляко".

На основание чл.12, ал.4 от Правилата на столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, срокът за подаване на оферти за Конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2018/2019 година, се удължава до 16,00 ч. на 10.09.2107 г.

31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ“ИВАН ВАЗОВ”

гр. София, район “Слатина”, ул. “Гео Милев” N 2, п.k.1111

тел.: 872 11 56; 871 70 87; 9713603; тел/fax 8721056;

e-mail : suchem 31@abv.bg; www.ivanvazov.com


ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

В 31 СУЧЕМ “ИВАН ВАЗОВ“

На основание „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение № 136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 година, изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., след заявено писмено желание от страна на родителите за дейности, приети с Протокол № 7 / 25.04.2018 г на Педагогическия съвет на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, обявявам конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебната 2018/2019 година:

1. Шахмат І-ІV клас

2. Фехтовка І-ІV клас

       Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.Изпълнителите, осъществяващи извънкласни дейности /ИД/, се избират чрез конкурс.

 1. I.Необходими документи за участие в конкурса:
 2. Заявление за участие;
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
 4. Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 7. Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
 8. Оферта, която трябва да съдържа:

а)  Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

б)  Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност - дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в)  Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г)   Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

д)  Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.

е)   Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж)     Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

 • Срок за подаване на документите за участие в конкурса – 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г.
 • Място за подаване на документи: канцеларията на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“– от 8,30 до 16,00 часа.

II. Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б" - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- за степен бакалавър - 5 т.

- за степен магистър - 10 т.

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

- при липса на професионален опит - 5 т.;

- до 3 години - 15 т.;

- над 3 години - 25 т.

 1. 3)Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език - максимален брой точки 20.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление - 10 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 5 точки;

- при пълно съответствие - 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 5 точки;

- при пълно съответствие - 10 точки;

 1. 4)Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик - максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД = Най-ниската предложена цена                                         х 20
Цената, предложена от съответния участник

 ИД - извънкласна дейност

 1. 5)Социална отговорност - максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 5 т.;

- 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

III. Начин на провеждане на конкурса:

(1). Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2). В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт - специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената извънкласна дейност

(3). Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4). Ако за участие в конкурса няма постьпили оферти, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(5). Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. (4) няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

IV. Документнте за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите от т. (1) до т. (6) включително;

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на т. (7).

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

(4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер от дневника за входящата кореспонденция на училището, с посочени дата, месец, година и час.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените от т. 1 до т. 6 документи.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

       Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището след входиране в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

         В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка до всички участници.

Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

         Със спечелилия кандидат, директорът на училището сключва договор, съгласно Приложение № l, в срок от три дни след изтичане на срока за обжалване.

         Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

   Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

       Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за определената извънкласна дейност. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти - публична общинска собственост, съгласно Приложение № 2 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища в Столична община.

Надежда Николчева………………..

Директор на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”

Приложение № 1

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес ................. в гр. София на основание Заповед №.............. за определяне

на спечелилия конкурса участник се сключи настоящия договор за извънкласна дейност

между:

1 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“,представлявано от Надежда Николчева - директор.

наричано в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна

и

2. Фирма/физическо лице ......................................................................

ЕИК/Булстат № ............................................................................................

Със седалище и адрес на управление: ..............................................

представляван/о от .........................................................

наричан в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна се споразумяха за следното:

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществява обучение на ученици

от   ...... клас по ......................... /вид дейност/, съгласно писмено изявеното от техните

родители желание.

Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществяват по програма, съответстваща на
възрастта на учениците, неразделна част от този договор и по установен седмичен график.
който се съгласува с директора на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“
.

II.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните цени за услуги, които се заплащат от родителите на съответния ученик за предоставената услуга.

Индивидуалната цена за услуга е в размер на ................ лв. на ученик на занимание, за реално присъствие.

Чл. 4. Сумите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл. 5. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата, Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената по банкова сметка ……. цена на услуга за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 6. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените цени на услуги.

III.  СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Договорът се сключва за времето от ............. 20... г. до .................... 20.... г. включително.

Чл. 8. Заниманията се провеждат .......... пъти седмично, във   време извън седмичното разписание на учебните часове при наличие на свободна база и съгласуване на графика за провеждане с директора на училището и следва да бъдат съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора.

Чл. 10. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.

Чл. 11. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя списък на учениците, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност в училището. Списъкът е неразделна част от договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта.

Чл. 13. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на провеждането на заниманията, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга.

Чл. 15. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с учебници и учебни помагала.

Чл. 16. При неспазване на установения седмичен график по чл.2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания.

Чл. 17. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на учениците под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на училището.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

т. 1. С изтичане срока за извършване на услугата.

т. 2. По взаимно съгласие на страните.

т. 3. При виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

т. 4. По желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.

Чл. 20. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Директор на ........................... училище .....................................................
....................................................  ......................................................
Счетоводител на .................. училище
.

На основание чл.12, ал.5 от Правилата на столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на столична община, срокът за подаване на оферти за Конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година, се удължава до 16,00 ч. на 14.09.2107 г.

Наука

Спорт, изкуство