ВАЖНО!

ВАЖНО! Това е старият сайт на училището. Новият се намира на https://ivanvazov.com

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Уважаеми родители, представители на училищната и мeстната общност,

напомняме Ви, че съгласно чл.75, т. 3 от Правилника на дейността на училището:

Чл.75 Ученикът няма право:

1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини, удостоверени по реда определен в този Правилник;

2. Да употребява или внася наркотични средства и алкохол по време на учебни часове или училищни мероприятия, както и да внася в района на училището оръжие и взривни вещества;

3. Да пуши в сградата, двора и прилежащите райони на училището;


и чл.56а от Закона за здравето:

Чл. 56а. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.

Молим да спазвате тези нормативи, да изисквате това от Вашите деца и  да им давате подходящ пример в това отношение.

123

1

Наука

Спорт, изкуство